Trường Đại Học Điều Dưỡng là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các bệnh viên ,cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước thuộc sự quản lý của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được cấp bằng chính quy các chuyên ngành Điều dưỡng, Dược sĩ

Trường Đại Học Điều Dưỡng có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Đại Học và các trình độ thấp hơn về các chuyên ngành Điều Dưỡng – Y Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý nhằm phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời đại mới.

Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo hướng chuyên khoa sâu, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.